Kvalitetsverktyg

Kvalitet kan vara att ha sin älskade hund på hyllan... här kan du läsa om hur vi arbetar för att säkerställa och utveckla skolans verksamhet genom systematiskt kvalitetsarbete.

Sytematiskt kvalitetsarbete

Syftet är att identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppnå målen i läroplanen och skapa dialog kring framgångsfaktorer och orsaker till eventuella brister.

Vi stämmer kontinuerligt av genom att reflektera kring var vi är, vart vi ska, hur vi gör och hur det blev.

Här nedan ser du exempel på hur vi gör för att säkerställa att vår verksamhet ger eleverna goda förutsättningar att nå kunskapsmålen:

  1. Eleverna ges kontinuerligt tillfälle att reflektera över skolans verksamhet och sitt eget lärande.
  2. Elever och vårdnadshavare kan genom Schoolsoft följa elevens och skolans arbete och på så sätt få insyn och bli delaktiga.
  3. Lärarna och fritidspersonalen utvärderar och planerar verksamheten för att främja alla barns utveckling och lärande.
  4. I november får elever och vårdnadshavare möjlighet att tycka till kring skolans verksamhet genom Antistillas egen enkät. Efter analys av enkäten skriver vi en handlingsplan som stöd för vårt fortsatta utveclingsarbete.  
  5. I mars utvärderar skolans medarbetare verksamheten genom skolverkets webbaserade kvalitetsverktyg BRUK som står för bedömning, reflektion, utvärdering och kvalitet. 
  6. I maj analyseras och sammanställs allt material och utkristalliseras i utvecklingsområden för nästkommande läsår. 

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015