Årskurs 1 till 3

Skolans uppdrag är att främja lärande och i samarbete med hemmen främja elevers personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Vi ska stödja familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Vårdnadshavare är alltid välkomna att delta i vår verksamhet ett utmärkt sätt att få insyn i elevernas vardag.

Årskurs 1 till och med årskurs 3

Under de tidiga skolåren är skapande arbete och lek särskilt viktigt för att eleverna ska tillägna sig kunskaper och vi strävar efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet.

En viktig uppgift vi har är att ge överblick och skapa sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Vår vision en kropp och knopp i balans ser vi som ett komplement i strävan att uppfylla de nationella målen.

  1. Inför skolstart bjuds alla vårdnadshavare till blivande årskurs 1 elever in till ett informationsmöte.
  2. Eleverna delas in i hemvistgrupper och varje hemvist har en ansvarig lärare. 
  3. Undervisningen sker i en hemvistgrupp med elever i åk 1, 2 och 3. Eleverna undervisas också i rena åldersgrupper var för sig.
  4. Elevråd med representanter från respektive årsgrupp äger rum 1 gång per månad. Rektor träffar då eleverna och diskuterar kring aktuella frågor.
  5. Lärarna lägger stor vikt vid att erbjuda olika sätt till att lära och möjlighet till avbrott för fysisk aktivitet när det passar.
  6. Skoldagen börjar 08.00 och avslutas mellan 13.30 och 13.45.
  7. På förmiddagen har eleverna en rast som är 30 minuter lång och lunchrasten är oftast 90 min lång och som kortast 60 minuter.

Kontakta oss

Antistilla, Stiftelsen Lagnövallen
Toivovägen 8
134 32 Gustavsberg
08-570 320 70
antistilla@antistilla.se

 

 

 

Om webbplatsen

Om cookies

Antistilla © 2015